قید لنگر

قید لنگر فلزی U شکل امن با یک clevis (پیچ) پین یا پیچ در سراسر باز است

نوع پین برنامه بستگی به زمینه استفاده، می تواند به عنوان پین پیچ و یا پین پیچ تکمیل شده است.

پیچ قید پین لنگر می تواند در برنامه های کشاورزی، صنعتی و دریایی استفاده می شود.

The screw pin shape allows easiest assembly, while bolt pin allows the unlocking when more durable period of usage of shackles is required.

:

WhatsApp Online Chat !