ಪಿಸ್ತೋಲ್ ಕೇಬಲ್ ಟೈ ಉಪಕರಣವನ್ನು

:

WhatsApp ಆನ್ಲೈನ್ ಚಾಟ್!