ആങ്കർ ചങ്ങലകൾ

ആങ്കർ ചങ്ങലകൾ അണ്ടർ ആകൃതിയിലുള്ള മെറ്റൽ ഉദ്ഘാടന കുറുകെ ഒരു ച്ലെവിസ് (സ്ക്രൂ) പിൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോൾട്ട് സുരക്ഷിതമാണ്

പിൻ തരം അപ്ലിക്കേഷൻ, ഉപയോഗം വയലിൽ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു സ്ക്രൂ പിൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോൾട്ട് പിൻ പൂർത്തിയായി കഴിയും.

സ്ക്രൂ പിൻ ആങ്കർ ചങ്ങലകൾ, കാർഷിക വ്യാവസായിക മറൈൻ അപേക്ഷകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

എപ്പോൾ ചങ്ങലകൾ ഉപയോഗം കൂടുതൽ ഡ്യൂറബിൾസ് കാലയളവിൽ ആവശ്യമാണ് ബോൾട്ട് PIN പൂട്ട് അനുവദിക്കുന്നു സമയത്ത് സ്ക്രൂ പിൻ ആകൃതി, എളുപ്പമുള്ള നിയമസഭാ അനുവദിക്കുന്നു.

:

ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം
  • * ഈമെയിൽ: തിരഞ്ഞെടുക്കുക കീ

WhatsApp Online Chat !