യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റ്

യൂണിവേഴ്സൽ സംയുക്ത വലിയതായി ലൈൻ ഹാർഡ്വെയർ ഒരു ചെയിൻ ഭാഗമാണ്.

ബോൾട്ട് യു-ബോൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചത്, ഒപ്ഗ്വ്, അദ്ഷ്, അഅഅച്, അച്ഷ്, അച്സ്ര് ട്രാൻസ്മിഷൻ കണ്ടക്ടറുടെ ഇൻസ്റ്റോൾ സമയത്ത് ഒറ്റ പ്ലേറ്റ്, പന്ത് കണ്ണ്, സോക്കറ്റ് കണ്ണ് കണ്ണികളുണ്ട്.

വലിയതായി ഹാർഡ്വെയർ ഒക്കെയും കടന്നു താപനില സ്ലൈക്ലിംഗ്, വൃദ്ധരായ പരിശോധനകൾ, നാശന പ്രതിരോധം ടെസ്റ്റ്, ടെൻഷൻ പരിശോധന

:

ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!