പൊതിഞ്ഞ സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ കേബിൾ ബന്ധം

:

ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!