لنګر د زنځیرونو

لنګر د زنځیرونو ده کلنو په شکل فلزي سره clevis (screw) د پرانستلو په ټول پین يا پيچ خوندي

پین ډول غوښتنلیک د کارولو په برخه پورې تړاو لري، کولای شي په توګه screw پین PIN يا پيچ بشپړ.

کمپرسور پین لنګر د زنځیرونو په زراعتی، صنعتي او بحري غوښتنلیکونه وکارول شي.

The screw pin shape allows easiest assembly, while bolt pin allows the unlocking when more durable period of usage of shackles is required.

:

WhatsApp Online Chat !