ඇන්කර් විලංගු දමා

ඇන්කර් විලංගු දමා විවෘත හරහා clevis (ඉස්කුරුප්පු ඇණ) පින් හෝ බෝල්ට් සමඟ ආරක්ෂිත යූ හැඩැති යකඩ වේ

පින් වර්ගය භාවිතය, භාවිතය ක්ෂේත්රයේ මත රඳා පවතී ඉස්කුරුප්පු ඇණ පින් හෝ බෝල්ට් පින් නිම කළ හැක.

ඉස්කුරුප්පු ඇණ පින් නැංගුරම් විලංගු දමා, කෘෂිකාර්මික, කාර්මික හා සාගර ෙයදුම් භාවිතා කල හැක.

The screw pin shape allows easiest assembly, while bolt pin allows the unlocking when more durable period of usage of shackles is required.

:

WhatsApp Online Chat !