ඇන්කර් විලංගු දමා

ඇන්කර් විලංගු දමා විවෘත හරහා clevis (ඉස්කුරුප්පු ඇණ) පින් හෝ බෝල්ට් සමඟ ආරක්ෂිත යූ හැඩැති යකඩ වේ

පින් වර්ගය භාවිතය, භාවිතය ක්ෂේත්රයේ මත රඳා පවතී ඉස්කුරුප්පු ඇණ පින් හෝ බෝල්ට් පින් නිම කළ හැක.

ඉස්කුරුප්පු ඇණ පින් නැංගුරම් විලංගු දමා, කෘෂිකාර්මික, කාර්මික හා සාගර ෙයදුම් භාවිතා කල හැක.

විලංගුව භාවිතය වැඩි කල් පවත්නා කාලයක් අවශ්ය වන විට බෝල්ට් පින් ඇති නොදැමීමට ඉඩ ඇති අතර ඉස්කුරුප්පු ඇණ පින් හැඩය, පහසුම එකලස් හැක.

:

NOW පරීක්ෂණයක්
  • * CAPTCHA: කරුණාකර තෝරා හවුස්

WhatsApp Online Chat !