විශ්ව ඒකාබද්ධ

විශ්ව ඒකාබද්ධ ධ්රැවය මාර්ගය දෘඩාංග දාමයක් කොටසකි.

බෝල්ට් සහ U-බෝල්ට් සමඟ භාවිතා, තනි තහඩු, පන්දුව ඇසට, සොකට් ඇස OPGW, කිරේ, AAAC, ACSS, ACSR සම්ප්රේෂණ කොන්දොස්තරවරුන් ස්ථාපනය කරමින් විට සබැඳී නොමැත.

ධ්රැවය දෘඩාංග මුළු සභාව උෂ්ණත්වය පාපැදි හා වයස්ගත පරීක්ෂණ, ක්ෂය වීමට ප්රතිරෝධකතාව පරීක්ෂණ, ආතතිය විභාගයෙන් සමත්

:

WhatsApp Online Chat !